Algemene voorwaarden

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Algemene voorwaarden diensten in Care for Women centrum

Versie geldig vanaf januari 2018. De dienstverleners in het centrum beoefenen een praktijk als zelfstandige dienstverlener.

1. Overeenkomst tot dienstverlening.

1.1 De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid en welzijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de dienstverleners vanuit haar vrije beroepsuitoefening.
1.2 Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie of een (e-mail)correspondentie.
1.3 De gehanteerde tarieven zijn zichtbaar op de site en opvraagbaar bij de dienstverlener zelf. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

2. Tarieven & betaling.

2.1 Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst contant te geschieden , tenzij anders met de dienstverlener is overeengekomen.
2.2 Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënte recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.
2.3 Indien de cliënte later dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst annuleert, wordt deze dienst volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst dient telefonisch te geschieden direct bij de dienstverlener.

3. Aansprakelijkheid.

3.1 Aansprakelijkheid wordt slechts door dienstverlener in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaal gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het des-betreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de dienstverlener aansprakelijk is gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.
3.2 De dienstverlener heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de dienstverlener te allen tijde in overleg met de cliënte gebeuren. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
3.3 Op de rechtsverhouding tussen de dienstverlener en de cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

4 Aansprakelijkheid.

4.1Indien cliënte één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de dienstverlener is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.
4.2 Het hierna vermelde inzake de aansprakelijkheid geldt voor de cliënte. Care for Women of haar medewerkers en dienstverleners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor blessures, letsel, (blijvende) invaliditeit en/of overlijden ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens een bezoek aan ons centrum.
Iedere aanwezige vrijwaart Care for Women voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in het centrum ten gevolge van handelen of nalaten van deze bezoeker.
Care for Women aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Care for Women aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal uit of van jouw voertuig of ander vervoermiddel welke zich bevindt op het terrein van Care for Women of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij de cliënte die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

5. Privacy statement.

5.1 Voor het versturen van de nieuwsbrief is het noodzakelijk dat wij uw gegevens ontvangen. Deze gegevens zijn bij ons opgeslagen in een database en bevat uw mailadres.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw mailadres;
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw mailadres.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruik:

  • Versturen van een nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Deze gegevens blijven, zoals in de wet wordt vereist, 7 jaar bewaard.

6. Overige voorwaarden.

6.1 Openings- en sluitingstijden. Tijdens de officiële feestdagen is het Care for Women centrum gesloten tenzij anders aangegeven. Care for Women behoudt zich het recht voor de opening- en sluitingstijden alsmede aanvangstijden van de diensten te wijzigen zonder dat hieruit door de cliënte enig recht kan worden ontleend.
6.2 Care for Women behoudt zich het recht voor tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
6.3 Ieder cliënte dient zich aan de huisregels te houden. Care for Women behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een dienst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
6.4 De persoonlijke gegevens van de cliënte zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden voor Care for Women centrum gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

7. Klachtenbemiddeling.

Uw feedback wordt met zorg ter harte genomen. Het handelen van de dienstverlener valt onder meer onder de klachtenregeling binnen de Care for Women organisatie; www.careforwomen.nl

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen u en de dienstverlener, met betrekking tot het gebruik van de diensten van dienstverleners als omschreven in deze Voorwaarden en de overeenkomst. Met het maken van een afspraak met een van de dienstverleners bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van de overeenkomst met de dienstverlener geaccepteerd.

 

N

Gekwalificeerd

Je wordt altijd geholpen door hoog gekwalificeerde zorgverleners vanuit reguliere en alternatieve geneeskunde.
N

Speciaal voor vrouwen

Het vrouwenlichaam is wezenlijk anders dan het lichaam van mannen. Deze dienstverleners houden hier rekening mee en beschikken over de benodigde kennis.
N

Betaalbaar

Géén privékliniek, maar betaalbaar voor iedereen; het Care for Women centrum laat zien dat een hoge kwaliteit aan zorg en betere service niet duurder hoeft te zijn!
N

Géén eigen risico

Met dienstverleners die veelal door de zorgverzekeraars vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, waardoor je geen eigen risico betaalt!
N

Geen wachtlijst

Bij ons wordt je snel geholpen!
[recent_products per_page="1" columns="1"]